Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Index
 

U moet als huurder weten dat de indexatie van de huurprijs slechts jaarlijks kan gebeuren, op de verjaardagsdatum van de huurovereenkomst. Hiervoor wordt de gezondheidsindex toegepast. 

 

De huurindexatie wordt berekend aan de hand van volgende formule (artikel 1728bis B.W.):

 

Basishuurprijs X nieuwe indexcijfer
          Aanvangindexcijfer

 

Basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis met uitsluiting van alle kosten en lasten uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.

 

De aanvangsindex is die van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst (voor alle overeenkomsten die in werking traden vanaf 1 januari 1984). Voor huurovereenkomsten die werden gesloten vóór 1 februari 1994 wordt uitsluitend de basis 1988=100 gebruikt.

 

De nieuwe index is de (gezondheids)index van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

 

Het is belangrijk te onderstrepen dat de indexatie van de huurprijs steeds is toegelaten bij een schriftelijke huurovereenkomst, tenzij een dergelijke mogelijkheid in de overeenkomst wordt uitgesloten. Let wel, de indexatie gebeurt niet automatisch: de verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen. Indien dit gebeurt kan deze vraag slechts terugwerkende kracht hebben voor de drie maanden voorafgaand aan de maand van aanvraag (art. 6 Woninghuurwet). 
 

De huurcalculator voor het berekenen van de huurindexatie vindt u op de website van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.