Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Annulatie
 

In elk geval heeft u als kredietnemer het recht om de kredietovereenkomst te annuleren, zonder opgave van redenen, binnen een termijn van 14 dagen.


Deze termijn gaat in:

  • Op de dag van het sluiten van de kredietovereenkomst;
  • Op de dag waarop de consument de contractuele voorwaarden en informatie ontvangt indien die dag niet samenvalt met de dag van het sluiten van de overeenkomst (art. 18, § 1 WCK). 

De consument dient deze annulatie te doen per aangetekend schrijven. In geval van een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een kredietopening waarbij krachtens deze overeenkomst lichamelijke roerende goederen ter beschikking worden gesteld van de consument, moet de consument, na het versturen van de kennisgeving, onmiddellijk de ontvangen goederen teruggeven en moet hij aan de kredietgever de voor de kredietopnemingsperiode verschuldigde rente betalen (art. 18, § 2, 2° WCK). In alle andere gevallen betaalt de consument onmiddellijk en binnen de dertig dagen het kapitaal en de op dit kapitaal lopende rente vanaf de datum waarop het krediet is opgenomen tot de datum waarop het kapitaal wordt terugbetaald (art. 18, § 2, 3° WCK). De verschuldigde rente wordt berekend aan de hand van de overeengekomen debetrentevoet. De kredietgever heeft geen recht op een andere vergoeding van de consument. De betalingen die werden verricht na het sluiten van de kredietovereenkomst door de consument, worden aan de consument teruggestort binnen de 30 dagen volgend op de annulatie. Belangrijk is dat de herroeping van de kredietovereenkomst van rechtswege de ontbinding van de aangehechte overeenkomsten met zich meebrengt (art. 18, § 3 WCK).