Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Persoonlijke zekerheidstelling
 

In het kader van de kredietovereenkomsten kan de kredietgever de consument bij het aangaan van een kredietovereenkomst mogelijks vragen om voor een borgstelling te zorgen.

 

Een borgstelling is een overeenkomst waarbij een persoon zich ten aanzien van de kredietgever verbindt om de schuld van de kredietnemer te betalen in het geval de kredietnemer zelf niet meer in staat is om zijn schuld af te betalen.

 

De kredietverlener zal meestal vragen dat iemand zich hoofdelijk en ondeelbaar borg stelt voor de schuld aangegaan door de consument. Hoofdelijk houdt in dat de kredietverlener zich bij wanbetaling rechtstreeks tot de borg kan wenden om terugbetaling te eisen. Hoofdelijk betekent ook dat de kredietgever, in het geval er meerdere personen zich borg hebben gesteld, zich voor de volledige schuld tot van elk de borgen afzonderlijk kan wenden voor de terugbetaling van het volledige bedrag. Ondeelbaar betekent dat de erfgenamen van de borg, na zijn overlijden, elk instaan voor de betaling van het ganse bedrag van de schuld waarvoor hij zich borg stelde.

 

De borgtocht moet het bedrag dat gewaarborgd is nauwkeurig vermelden. De borgtocht geldt enkel voor dit bedrag, eventueel verhoogd met de nalatigheidintresten, met uitsluiting van alle andere boetes of kosten van niet-uitvoering (art. 34 WCK). De kredietgever moet voorafgaandelijk en gratis aan de borg een exemplaar van de kredietovereenkomst overhandigen. Indien dit niet gebeurt, wordt de borg vrijgesteld van elke verplichting (art. 97 WCK). Bovendien moet de kredietgever de borg, in kennis stelle van de totstandkoming van de kredietovereenkomst, en hem voorafgaandelijk op de hoogte stellen van elke wijziging van deze overeenkomst.