Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Bestek, bestelbon, factuur
 

Soms kan de aankoop van een goedof dienst niet onmiddellijk gebeuren omdat u als consument zich nog even over de werkelijke kostprijs van het goed wilt informeren of omdat de verkoper het product niet onmiddellijk kan leveren. 

In elk geval heeft u als consument:


1. bij de aankoop van een dienst recht op een bestek;
2. bij het plaatsen van een bestelling recht op een bestelbon;
3. bij de levering van de aangekochte goed of dienst recht op een factuur.

 

Of het nu gaat om een bestek, bestelbon of factuur, de onderneming die het goed of dienst verkoopt moet u de wettelijke bescherming geven waarop u recht heeft.


Bestek

Het bestek is een raming van de kosten van een werk dat door een professioneel wordt uitgevoerd. Het betreft dus de prijs die moet worden betaald voor een prestatie waarvan de kostprijs varieert naargelang de omstandigheden en die niet mag worden meegedeeld door een algemene of een standaardbrief.
(Bijvoorbeeld: het laten opmaken van een bestek voor nieuwe vensters)


De wet bepaalt dat in geval van tekoopaanbieding van niet-homogene diensten van hoofdzakelijk niet-intellectuele aard (dit zijn diensten met specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld: herstellen van een dak, installatie van een keuken, herstellen van een auto enzovoort. Voor deze diensten is het zeer moeilijk om één tarief aan te duiden) een bestek moet worden afgeleverd aan de consument. Althans, voor zover deze hierom verzoekt en de verkoper bereid is de dienst te verlenen (artikelen 16, 17 en 18 van het Koninklijk Besluit van 30 juni 1996).

 

Alvorens een bestek wordt opgemaakt heeft u als consument het recht om te weten wat de kostprijs voor het opstellen van een bestek is, tenzij het kosteloos is. Het is belangrijk dat u als consument goed nadenkt alvorens u een bestek ondertekent. Een bestek is immers een overeenkomst vanaf het ogenblik dat deze wordt ondertekend door de dienstverlener en de consument. Het opstellen van een bestek is gebruikelijk in de bouwsector, in het kader van verbouwingswerken enzovoort.

 

 

Bestelbon

Een bestelbon wordt opgemaakt wanneer de onderneming en de consument het eens zijn over het voorwerp en de prijs. Het is belangrijk te weten dat er op dat moment reeds sprake is van een koopovereenkomst en dat deze overeenkomst niet zomaar eenzijdig door een partij bij de overeenkomst kan worden geannuleerd tenzij met het betalen van een schadevergoeding.

 

Maar het is niet altijd zo dat een bestelbon wordt opgemaakt. Zo zal u als consument de verkoper slechts tot het opstellen van een bestelbon kunnen verplichten wanneer u het aangekochte goed niet onmiddellijk kan meenemen (bijvoorbeeld aankoop van een wagen, van meubelen, van reizen enzovoort) (art. 79 Wet Marktpraktijken). In het geval er een bestelbon wordt opgemaakt moet deze aan de door de wet opgelegde voorwaarden voldoen (artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 30 juni 1996 betreffende de vermelding van de prijzen). Indien dit niet het geval is, betekent dit niet dat de bestelbon geen juridisch waarde heeft. Integendeel. De bestelbon kan gelden als een begin van bewijs of als bewijs van het bestaan van een koopovereenkomst, zowel voor de consument als voor de verkoper.

 

De wet zegt niets over de vraag of u als consument wettelijk verplicht bent om een voorschot te betalen. Dit betekent dat de onderneming u als consument in principe niet kan verplichten tot het betalen van een voorschot. Toch zullen vele ondernemingen maar een bestelling willen aanvaarden als een minimaal voorschot wordt betaald. Welk het bedrag van het voorschot moet zijn is niet wettelijk bepaald. Het is belangrijk dat u als consument niet al te hoge voorschotten betaalt.

 

 

Factuur


Een factuur is een schriftelijk bewijs van een schuld die door de consument moet worden betaald en is een uitnodiging om tot betaling over te gaan. De wet stelt dat in bepaalde gevallen het opstellen van een factuur verplicht is. Zo zal een factuur moeten opgesteld worden indien een goed of dienst wordt gekocht voor beroepsdoeleinden. Indien een goed of dienst wordt gekocht voor privédoeleinden is de verkoper, in het kader van de BTW-wetgeving, soms ook verplicht om een factuur uit te schrijven. Voorbeelden hiervan zijn: verkoop op afbetaling, aankopen in groothandelszaken enzovoort.
Wanneer het opmaken van een factuur bij wet verplicht is, dan mag de onderneming u hiervoor geen extra kosten aanrekenen. Indien evenwel het opmaken van een factuur niet wettelijk verplicht is en u vraagt als consument toch een factuur, dan kan de onerneming u de facturatiekosten aanrekenen.
De betaling van de factuur dient normaalgezien te gebeuren na de levering of de voltooiing van de werken, tenzij anders is overeengekomen.

 

De betalingsmodaliteiten, zoals wanneer, waar en hoe betalen, zullen in de meeste gevallen vermeld staan in de algemene voorwaarden (eventueel aan de achterzijde en in kleine lettertjes) van de factuur. Deze algemene voorwaarden binden u als consument. Maar in het geval dat u geen kennis heeft gekregen van de algemene voorwaarden of deze voorwaarden volledig afwijken van de betalingsvoorwaarden die u op voorhand met de onderneming of de dienstverstrekker heeft overeengekomen - bijvoorbeeld in een bestelbon -, dan is het aangeraden dat u per aangetekend schrijven aan de onderneming of dienstverstrekker daartegen protesteert.
In geval het factuurbedrag niet overeenkomt met het bedrag dat werd bepaald in het bestek, kan u eventueel de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien u dit doet, dan moet u wel de onderneming of de dienstvertrekker binnen een zeer korte termijn per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte brengen en best de reden vermelden waarom u niet betaalt.
Wanneer u van een onderneming of dienstverstrekker een factuur ontvangt, hoewel u niets heeft besteld, dan is het aangewezen dat u die factuur onmiddellijk per aangetekend schrijven betwist. Het is dan aan de onderneming of de dienstverstrekker om te bewijzen dat u inderdaad een verbintenis heeft aangegaan.